Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ...

Hoạt động đào tạo

Về hoạt động đào tạo: Trường là một cơ sở đào tạo chuyên ngành tài nguyên và môi trường gồm các ngành:

Nghiên cứu phát triển

Phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yếu từ các trường đại học, viện nghiên cứu”

Top