Hướng đào tạo những năm tới

27 tháng 08, 2015

Trong những năm tiếp theo, trên cơ sở định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ theo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn

Khoa đang triển khai đào tạo

27 tháng 08, 2015

Nhà trường đang triển khai nâng cấp Hệ thống quản lý theo chuẩn chất lượng ISO: 9001 - 2008. Nhà trường đã triển khai hoạt động Tự đánh giá và đăng ký Kiểm định chất lượng với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Top